Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI

KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

42-201 Częstochowa ul. J. H. Dąbrowskiego 73 tel. (0-34) 325-06-20 tel./fax 325-06-47

 

organizuje

Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131),

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.),

Uchwała nr 54/2012/2013 Senatu PCz z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych.

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Cel studiów podyplomowych

Głównym celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia kwalifikacji merytoryczno-pedagogicznych do nauczania zajęć
komputerowych i informatyki jako kolejnego przedmiotu na II, III i
IV etapie edukacyjnym zgodnie ze standardami kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Merytoryczne
przygotowanie zgodne jest ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ponadto zdobyte
kwalifikacje umożliwią absolwentom efektywne wykorzystywanie
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pełnym
obszarze nauczycielskiej działalności zawodowej.

Adresat studiów

Studia podyplomowe skierowane są do czynnych nauczycieli (z wyższym wykształceniem) wszystkich typów szkół oraz innych osób posiadających uprawnienia nauczycielskie (pedagogiczne), pragnących zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego (kolejnego) przedmiotu oraz poszerzenia kompetencji w zakresie efektywnego wykorzystywania technologii informacyjnej.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Czas trwania

Studia podyplomowe – w systemie studiów niestacjonarnych – realizowane są w okresie 3 semestrów w wymiarze 360 godzin zajęć na uczelni oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych w szkole. Część zajęć będzie realizowana w trybie e-learningowym. Zajęcia
odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8:00 – 18:00.

Termin rozpoczęcia studiów: I edycja od października 2014 roku – studia wznawiane okresowo, po zgłoszeniu minimum 20 kandydatów

Wymagane dokumenty:

Kwestionariusz osobowy,
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
Odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych,
Wypis (ksero) dowodu osobistego,
Potwierdzenie dowodu wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Zasady naboru: decyduje kolejność zgłoszeń

Tematyka zajęć:

Program ramowy obejmuje wykłady, zajęcia laboratoryjne i seminaryjne oraz praktyki pedagogiczne i wynika z aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela. W trakcie studiów prowadzone są zajęcia z następujących przedmiotów: technologia informacyjna w edukacji, e-learning w edukacji szkolnej, architektura komputerów i urządzenia komputerowe, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, zastosowanie Internetu w edukacji, bazy danych, komputerowe wspomaganie projektowania, algorytmika i rozwiązywanie problemów, podstawy programowania, multimedialne wspomaganie dydaktyki, metodyka nauczania informatyki, seminarium dyplomowe, praktyka pedagogiczna w szkole.

Plan studiów z wykazem przedmiotów w poszczególnych semestrach z podziałem na rodzaje zajęć i przyporządkowaną liczbę punktów ECTS

plan_studiow

 

Opłaty:   Za Studia Podyplomowe w Politechnice Częstochowskiej

             Opłata rekrutacyjna: 85 zł

             Opłata za studia: 1200 zł za semestr (płatne w całości lub dwóch równych ratach)

Wpłaty

Należy dokonywać po otrzymaniu informacji o zakończonym naborze i podpisaniu umowy na wyznaczone konto (podane poniżej) dla uruchomianego zadania finansowego.

Świadectwo ukończenia studiów

Słuchacze studiów, którzy zaliczą wymagania programowe otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Politechnikę Częstochowską, wg wzoru zamieszczonego w Regulaminie Studiów Podyplomowych Politechniki Częstochowskiej (zał. nr 3).

Informacje i zapisy:

Sekretariat Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

42-201 Częstochowa ul. J. H. Dąbrowskiego 73
tel. (0-34) 325-06-20, 34 3250 648, tel./fax 325-06-47
Tel. kom.: 668 248 045 (kierownik Studiów)
e-mail: sekr@imipkm.pcz.plirezaw@wp.pl

Opłaty za studia należy dokonać na konto:

Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i
Informatyki
42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 21
Raiffeisen
Bank Polska S.A
06 1750 1211 0000 0000 0416 8728

w tytule przelewu proszę wpisać:
3.0034 Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki