Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Skład Kapituły

Skład Kapituły
Nagrody Srebrnych Skrzypiec
Profesora Bogdana Skalmierskiego
pierwszej edycji w roku Jubileuszu 85 rocznicy urodzin Profesora Bogdana Skalmierskiego

– Norbert Sczygiol, Dziekan Wydz. IMiI Pol. Częstochowskiej (Przewodniczący Kapituły)
– Piotr Wach (Pol. Opolska, Senator RP, Poseł Rady Europy w Strasburgu, b. Rektor)
– Julian Gembalski (Akademia Muzyczna w Katowicach, b. Rektor)
– Aleksander Błaszczyk (Uniwersytet Śląski)
– Prałat dr Stanisław Puchała
– Andrzej Tylikowski (Politechnika Warszawska)
– Krzysztof Kluszczyński (Przew. ZG PTETiS)
– Arkadiusz Mężyk (Przew. ZG PTMTS)
– Bogdan Posiadała (Przew. Oddz. Częstochowskiego PTMTS)
– Prof. Jan Szczygłowski (Przew. Oddziału Częstochowskiego PTETiS